โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 BURIRAM PITTHAKHOM SCHOOL
 STUDENT MANAGEMENT UNIT

 
ว/ด/ป รายการ
17 พ.ย 57 โรงเรียนส่งข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลางปีการศึกษา 2557
  รับการประเมินนักเรียนโรงเรียนพระราชทาน(ม.ต้น และ ม.ปลาย) ระดับจังหวัด
18 พ.ย 57 รับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
21-25 พ.ย 57 การเติมเตมความรู้พืนฐานของนักเรียนระดับชั้น ม.3 (O-NET 5 วิชาสามัญ)
22-25 พ.ย 57 การสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ของนักเรียน ม.6 (มทส.)
25 พ.ค 57 วันวชิราวุธ (ราชสดุดีวันลูกเสือไทย)
26 พ.ค 57 ทดสอบ Pre-O-NET นักเรียนชัน ม.3 (โรงเรียนมัธยมศึกษา สพม.32)
30 พ.ย 57 สอบข้อเขียนนักเรียนทุนอ พสวท. ปีการศึกษา 2558 (3 ห้อง)
4 ธ.ค 57 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม/เทิดพระเกียรติในหลวงครบรอบ 87พรรษา
5 ธ.ค. 57 วันเฉลิมพระชนมพรรษา (ศาลากลางจังหวัด) ครูและบุคลากร่วมงานจังหวัด
10 ธ.ค. 57 วันรัฐธรรมนูญ
9-11 ธ.ค 57 งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครังที่ 64 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร
13-16 ธ.ค 57 การสอบวัดโควตาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีรับตรง
13-21 ธ.ค 57 การอบรมลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแว้ดล้อม (ม.2 จำนวน 50 คน)
22-26 ธ.ค 57 ครูประจำวิชาส่งต้นฉบับเพื่อสำเนาข้อสอบวัดผลกลางภาค
25 ธ.ค 57ฃ วันคริสต์มาส
26 ธ.ค 57 ประกาศผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2558 ของนักเรียน ม.6
   
Username:
 
Password:
 
 
     
     
 
User(s) Online : 22 Website counter
 
2013-2014 © copyright by burirampithayakom all rights reserved