โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
 BURIRAM PITTHAKHOM SCHOOL
 STUDENT MANAGEMENT UNIT

 
ว/ด/ป รายการ
16 ก.ย 57(เช้า) สพม.32 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
25 ก.ย 57 งานนักเรียนแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุ
26 ก.ย 57(เช้า) ประเมินโรงเรียนมาตราฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น
29 ก.ย -3 ต.ค สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
6 ต.ค 57 ครูผู้สอนส่งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/57
11 ต.ค 57 ปิดภาคเรียนที่ 1/2557
13 ต.ค 57 ส่งข้อมูล GPA 5 ภาคเรียน (สพม.32)
3 พ.ย 57 เปิดภาคเรียนที่ 2/2557
13-15 ธ.ค 57 สอบตรงมหาลัยขอนแก่น
31 ม.ค - 1 ก.พ 58 สอบ O-NET ม.3
16 มี.ค 58 ประกาศผลสอบ O-NET ม.3
14-15 ก.พ 58 สอบ O-NET ม.6
   
   
   
   
   
   
Username:
 
Password:
 
 
     
     
 
User(s) Online : 98 Website counter
 
2013-2014 © copyright by burirampithayakom all rights reserved