โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม
BURIRAM PITHAYAKHOM SCHOOL
Student Management Unit
   
 
กรกฏาคม รายการ
2 สอบวัดความรู้ความสามารถ ภาษาไทย,คณิต,วิทย์
สิงหาคม  
4,6,8 สอบกลางภาค ระดับชั้น ม.ปลาย
5,7 สอบกลางภาค ระดับชั้น ม.ต้น
9-11 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและบำเพ็ญประโยชน์ ม.2
13-15 คณะครูศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม
18-22 กิจกรรมกีฬาภายในโรงเรียน
18 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
19 กิจกรรมวันอาเซียน
25-26 การประชุมวิชาการโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ
กันยายน  
25 งานนักเรียนแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
 
Username:
 
Password:
 
 
      Website counter
 
 
2013-2014 © copyright by burirampithayakom all rights reserved